Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit ... më shumë

1. 483- Specialist – Specialist i Perkrahjes Sociale, Sektori i Sherbimit Social, Njesia Adminisistrative Peze, Bashkia Tirane – Kategoria: IV-a Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit 484-Specialist &... më shumë

Specialist i Urbanistikës pranë Sektorit të Urbanistikës, Bashkia Mat – Kategoria e pagës IV-a Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Kë... më shumë

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Ba... më shumë

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 16, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët... më shumë

Kordinator për të Drejtën e Informimit , niveli i ulët drejtues   Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, ... më shumë

Bazuar në nenit 22 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në k... më shumë

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe pikave 36, 43 të Kreut të III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18/03/2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e... më shumë

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut VII, pika 7 e Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emëri... më shumë

Në zbatim nenit 22 dhe 26 pika 4  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe të Vendimit Nr. 243 dat... më shumë