Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

   SHPALLJE PËR një vend të lire pune, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE “Drejtor”  në Drejtorinë Juridike dhe Çështjeve Gjyqësore Kategoria e pagës II-b   Në zbatim të nenit 25 dhe të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për n... më shumë

                  AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE / PËR PRANIMIN NË SHËRBIM CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Lloji i diplomës “Inxhinieri Elektronike/Teknologji Informacioni/Informatikë/Informatikë... më shumë

                          KUVENDI            SEKRETARI I PËRGJITHSHËM     Nr._____ Prot.                                                               ... më shumë

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”. Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për në... më shumë