Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

                                                                        KUVENDI                                                 SEKRETA... më shumë

   SHPALLJE PËR një vend të lire pune, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL “Specialist”  në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës III-b   Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “... më shumë

   SHPALLJE PËR një vend të lire pune, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL “Specialist”  në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës III-b   Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “... më shumë

           KUVENDI                                                       SEKRETAR I PËRGJITHSHËM     Nr._____ Prot                                       ... më shumë