Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

Kodi 23 – Specialist Sektori Marredhenieve me Jashte dhe Integrimit Kodi 25 – Pergjegjes Sektori Menaxhimit te Bazave te te Dhenave dhe Aksesit ne Mikrodata Kodi 26 – Pergjegjes ne Sektorin e Marredhenieve me Publikun Kodi 27 – Spe... më shumë

Kodi 25 _ Lista paraprake e Levizjes paralele Kodi 27 – Lista paraprake per levizje paralele Kodi 43 – lista finale per ngritje ne detyre Koodi_29 – njoftim fituesi pranim ne sherbimin civil Kodi_30 – njoftim fituesi pranim ne sher... më shumë