Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

Kodi 35 _ Specialist ne Sektorin e Burimeve Njerezore Kodi 36 _ Specialist ne Sektorin e Koordinimit dhe Planifikimit Strategjik Kodi 38 _ Pergjegjes ne Sektorin e Koordinimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave

Kodi 45 _ Specialit ne Sektorin Gjeoinformacionit Kodi 39_ Pergjegjes ne Sektorin e Statistikave te Popullsise Kodi 44 _ Specialist ne Sektorin e Nivelit te Jeteses Kodi 42_ Pergjegjes ne Sektorin e Cilesise dhe Metadatave