Ketu publikohen VLP per bashki

pergjegjes ii sektorit te urbanistikes Pergjegjes sektori i burimeve njerezore Pergjegjes sektori i kadastres bujqesore Pergjegjes sektorit ligjor dhe prok pergjegjesi i sektorit aplikimi i projekteve specialist juristi prokurimeve specialist (inxhinier) ... më shumë

Shpallje per vend te lire pune (Agronomi, pyje) (1) Shpallje per vend te lire pune (Agronomi, pyje) Shpallje per vend te lire pune Drejtor Finance Shpallje-Burime Njerezore Shpallje-per nd. ekonomike per 2019 Shpallje-per tatim taksen per 2019 Shpallje-pe... më shumë

Lënda : Dërgohet njoftimi për shpalljen publike të  përfundimit të procedurës“Lëvizje paralele” për konkursin e shpallur në Kategorinë ekzekutive në administratën e Bashkisë Kurbin dhe vijim e procedurës “Pranim ne sherbimin civi... më shumë

Për tu informuar, klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë: SHPALLJE PER POZICIONIN SPECIALIST I MBROJTJES NDAJ KONSUMATORIT SHPALLJE PER POZICIONIN SPECIALIST PER EMERGJENCAT CIVILE, TRANSPORTIN, SINJALISTIKEN DHE LICENSIMET. LEJET DHE LICENSIMET ... më shumë

Për tu informuar, klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë: Drejtori i planifikimit të territorit Specialist astesh publike dhe monitorim tregu e transporti Specialist i Njësisë për Kordinimin e Integrimit Europian dhe ndihmës së huaj Special... më shumë

Për tu informuar, klikoni në emërtimin e njoftimit më poshtë:  Spec. per Arkivat shpallja Spec. per Kont. Mollaj SHPALLJA Spec. per Terrenin Spec. Topograf  Pergjigjes per Sekt. e Integrimit Europian  Spec. per Kontrollin dhe Mbledhjen e te Ardhur... më shumë