Ketu publikohen VLP per bashki

NJOFTIM FITUESI PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE   “Përgjegjës për Burimet Njerëzore)”   Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242,... më shumë