Ketu publikohen VLP per bashki

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA POGRADEC       SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL PËR LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE                                       ... më shumë

R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I SE                                                                                                        ... më shumë

R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë                                                                                                 Bashkia Tropo... më shumë

R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë                                                                                               Bashkia Tropoje ... më shumë