KESHILLI I QARKUT DIBER

DREJTORIA E MBNJ

………………………………………………..……………………………………………

Adresa : Bulevardi ”Elez Isufi” Peshkopi,  Tel & Fax ++355(0) 218 223 24 www.qarkudiber.gov.al

 

 

 Shpallje per LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist)

 

Ne zbatim te nenit 25 dhe te nenit 26, te Ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II,III te Vendimit nr.243, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore (Njesia Pergjegjese) prane Keshillit te Qarkut Diber shpall proceduren e levizjes paralele dhe pranimit ne sherbimin civil ne kategorine e ekzekutive per pozicionin:

 

 • 1(nje) Specialist i arsimit, kultures dhe çeshtjeve sociale – Kategoria IV/2, Specialist i nivelit B.

 

Per te dy procedurat (levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil) aplikohet ne te njejten kohe.

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per LEVIZJE PARALELE eshte data 21 Maj 2018

Afati i fundit per dorezimin e dokumentacionit per PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL eshte data 25 Maj 2018

Pershkrimi i pergjithshem i punes :

 

 • Krijon, sistemon dhe perditeson bazen e te dhenave statistikore mbi arsimin, kulturen dhe çeshtjet sociale ne rajon.
 • Përpunon dhe zhvillon analiza/sondazhe, duke përdorur metoda cilësore dhe sasiore si pyetësorë, statistika, intervista, vëzhgim të drejtpërdrejt në terren etj.
 • Në bazë të rezultateve të nxjerra nga studimet/sondazhet, propozon rekomandime për përmirësim të rregullave/procedurave/praktikat administrative aktuale.
 • Merr pjesë në grupet e punës për hartimin e rregulloreve/manualeve/procedurave.
 • Merr pjesë në përgatitjen e dosjeve përkatëse për njohjen dhe klasifikimin e vlerave kulturore sipas legjislacionit përkatës.

–  Pregadit dokumentacionin per takimet periodike te Keshillit Vendor te

Arsimit.

–  Kordinon veprimtarine me bashkite e qarkut dhe OJF qe veprojne ne rajon.

 1. LEVIZJA PARALELE

Kane te drejte te aplikojne per kete procedure vetem nepunesit civile te se njejtes kategori, ne te gjithe institucionet pjese e sherbimit civil.

1.1 KUSHTET PER LEVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatet duhet te plotesojne kushtet per levizjen paralele si vijon:

 1. a) Te jene nepunes civil i konfirmuar, brenda se njejtes kategori.
 2. b) Te mos kene mase disiplinore ne fuqi.
 3. c) Te kene te pakten vleresimin e fundit “mire” apo “shume mire”.

Kandidatet duhet te plotesojne kerkesat e posaçme si vijon:

 1. d) Të zotërojnë diplomë të nivelit “Bachelor” në shkenca sociale, mesuesi,

arte te bukura.

 1. e) Te kene te pakten 1 (nje) vit pervoje pune.

1.2 DOKUMENTACIONI, MENYRA DHE AFATI I DOREZIMIT

Kandidatet duhet te dorezojne prane protokollit te institucionit per Drejtorine e Menaxhimit te Burimeve Njerezore te Keshillit te Qarkut Diber dokumentacionin si me poshte :

a- Jeteshkrimi i plotesuar ne perputhje me dokumentin tip qe e gjeni ne

linkun:http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-

   dokumenta

b- Fotokopje te noterizuar te diplomes (perfshire edhe diplomen bachelor) se

bashku me listen e notave.

c- Fotokopje te noterizuar te librezes se punes (te gjitha faqet qe vertetojne

eksperiencen ne pune).

d- Fotokopje te leternjoftimit (ID)

e- Vertetim te gjendjes shendetesore

f – Vetedeklarim te gjendjes gjyqesore

g- Vleresimin e fundit nga eprori direkt

h- Fotokopje te aktit te deklarimit te statusit

i- Vertetim nga institucioni qe nuk ka mase disiplinore ne fuqi

j- Çdo dokument tjeter qe verteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtese,

vleresimet positive apo te tjera te permendura ne jeteshkrim.

1.3 REZULTATET PER FAZEN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne daten 23 Maj 2018 Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore do te shpalle ne portalin “Sherbimi Kombetar i Punesimit” dhe ne faqen zyrtare te institucionit (www.qarkutdiber.gov.al) , listen e kandidateve qe plotesojne kushtet e levizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe daten, vendin dhe oren e sakte ku do te zhvillohet intervista.

Ne te njejten date kandidatet qe nuk plotesojne kushtet e levizjes paralele dhe kriteret e veçanta do te njoftohen individualisht nga Drejtoria e MBNJ per shkaqet e moskualifikimit (nepermjet adreses se e-mail).

1.4 FUSHA E NJOHURIVE, AFTESITE DHE CILESITE MBI TE CILAT DO TE

      ZHVILLOHET INTERVISTA.

Kandidatet do te vlersohen ne lidhje me :

a- Njohuri mbi Kushtetuten

b- Njohuri mbi Kodin e Procedurave Administrative

c- Njohuri mbi Ligjin “Per veteqeverisjen Vendore” (Ligji 139/2015)

d- Njohuri mbi Ligjin nr.152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar

e – Njohuri mbi Ligjin nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor

parauniversitar ne Republiken e Shqiperise”

f-  Ligjin nr.121/2016 “Për sherbimet e kujdesit shoqeror ne

Republiken e Shqiperise”.

g- Ligji nr. 9048, date 07.04.2003 “Per trashegimine kulturore”, i

ndryshuar.

gj- Ligjin nr. 119/2014 “Per te drejten e informimit.

1.5 MENYRA E VLERESIMIT TE KANDIDATEVE

Dokumentacioni i dorezuar :

Kandidatet do te vleresohen per pervojen, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushen, si dhe çertifikimin pozitiv. Totali i pikeve per kete vleresim eshte 40 pike.

Intervista e strukturuar me goje :

Kandidatet do te vleresohen ne lidhje me :

a- Njohurite, aftesite, kompetencen ne lidhje me pershkrimin e pozicionit te punes.

b- Eksperiencen e tyre te meparshme.

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmerine e tyre per karrieren.

Totali i pikeve per kete vleresim eshte 60 pike. (Me shume detaje ne lidhje me metodologjine e vleresimit i gjeni ne Udhezimin nr. 2, date 27.03.2015 te DAP ne faqen www.dap.gov.al).

1.6 DATA E DALJES SE REZULTATEVE TE KONKURIMIT DHE MENYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do te shpallet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të internetit të institucionit. Te gjithe kandidatet pjesemares ne kete procedure do te njoftohen individualisht ne menyre elektronike, per rezultatet (nepermjet adreses se e-mail).

2. PRANIM NGA JASHTE

Vetëm në rast se pozicioni i shenuar në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se nuk eshte plotesuar, ky pozicion eshte i vlefshem për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit nga jashte. Këtë informacion do ta merrni në faqen e “Sherbimi Kombetar i Punesimit” dhe faqen zyrtare te institucionit, duke filluar nga data 23 Maj 2018

2.1KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E

PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë te gjithe kandidatet jashte sherbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe te veçanta per vendin e lire.
Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit ne sherbimin civil janë:
a – Te jete shtetas shqiptar

b – Të kete zotesi te plote per te vepruar

c – Të zoteroje gjuhen shqipe, te shkruar dhe te folur

d – Te jete ne kushte shendetesore qe e lejojne te kryeje detyren perkatese

e – Te mos jete i denuar me vendim te formes se prere per kryerjen e nje krimi apo per kryerjen e nje kundravajtje penale me dashje

f – Ndaj tij te mos jete mare masa disiplinore e largimit nga sherbimi civil, qe nuk eshte shuar sipas ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar.
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
d) Të zotërojnë diplomë të nivelit “Bachelor” në shkenca sociale, mesuesi, arte te bukura. Edhe diploma e nivelit bachelor duhet te jete ne te njejten fushe.

 1. e) Te kete te pakten 1 (nje) vit pervoje pune.
2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

Kandidatet duhet te dorezojne prane protokollit te institucionit per Drejtorine e Menaxhimit te Burimeve Njerezore te Keshillit te Qarkut Diber dokumentat si me poshte :
a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard
b – Fotokopje e noterizuar e diplomës dhe listes se notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të dorezohet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në

punë);
d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

2.3REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 05 Qershor 2018, Njesia Pergjegjese (DMBNJ) do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për proceduren e pranimit ne sherbimin civil, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në kategorinë ekzekutive dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga DBNJ, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

2.4 FUSHA E NJOHURIVE, AFTESITE DHE CILESITE MBI TE CILAT DO TE

      ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA.

Kandidatet do te testohen me shkrim ne lidhje me :

a- Njohuri mbi Kushtetuten

b- Njohuri mbi Kodin e Procedurave Administrative

c- Njohuri mbi Ligjin “Per veteqeverisjen Vendore” (Ligji 139/2015)

d- Njohuri mbi Ligjin nr.152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar

e – Njohuri mbi Ligjin nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor

parauniversitar ne Republiken e Shqiperise”

f-  Ligjin nr.121/2016 “Për sherbimet e kujdesit shoqeror ne

Republiken e Shqiperise”.

g- Ligji nr. 9048, date 07.04.2003 “Per trashegimine kulturore”, i

ndryshuar.

gj- Ligjin nr. 119/2014 “Per te drejten e informimit.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a – Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të

pozicionit te punes;
b – Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c – Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a – Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;
b – Intervistën e strukturuar me gojë qe konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;
c – Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë.
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Bjerezore do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

D R E J T O R I

 

Premtim KRYEMADHI