Shpallje për lëvizje paralele në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

 Drejtor i Financës

1. Shpallje final.dt.10.07.2019.docx3