Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale shpall vendet e lira të punës si më poshtë vijon. J’u lutem klikoni në emërtimin e njoftimit të mund të shkarkoni shpalljen dhe të mësoni për kërkesat, dokumentat dhe afatet që duhet të dorëzoni.