Nga muaji janar i vitit 2014, përmes një urdhri të nxjerrë nga Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Erion Veliaj, kurset e formimit profesional në Qendrat e Formimit Profesional janë falas për disa kategori, të cilët aktualisht janë të papunë.

URDHRI/ Ja kategoritë që përfitojnë kurse profesionale falas:

1.    Kurset e formimit profesional tё ofruara nga Drejtoritë Rajonale tё Formimit Profesional Publik për punëkërkuesit e papunë, të regjistruar në zyrat e punësimit dhe personat nga grupet nё nevojё janё falas.

2.    Nё grupet nё nevojё tё parashikuara nё pikёn 1 tё mёsipёrme pёrfshihen:

  • Pjesёtarё tё komunitetit Rom;
  • Vajzat dhe gratё e trafikuara;
  • Personat qё kanё vuajtur dёnimet me burgim;
  • Jetimёt (sipas statusit);
  • Personat me aftёsi tё kufizuara;
  • Emigrantё tё kthyer me probleme ekonomike.

3.    Rregjistrimi i personave tё pёrmendur nё pikёn 1 tё kёtij urdhri, nё kurset e formimit profesional nё qendrat publike do tё bёhet nёpёrmjet zyrave tё punёsimit, bazuar nё dokumentacionin qё vёrteton statusin sipas pikёs 2.

4.    Drejtoritё Rajonale tё Formimit Profesional Publik mbajnё dokumentacionin vёrtetues pёr çdo aplikant nё dosje tё veçantё.

5.    Pёr personat e tjerё që duan të ndjekin kurset e formimit profesional tё ofruara nga Qendrat Publike të Formimit Profesional, tarifa e regjistrimit dhe tarifat e shёrbimeve tё tjera vendosen nga Bordi Drejtues i secilёs Drejtori Rajonale tё Formimit Profesional Publik.


Untitled Document

PUNËKËRKUES

Informacione dhe keshillim Udhezime per punesim Pjesemarrje ne nje trajnim Sherbime te tjera ndermjetesimi.


PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve te lira Sherbime profesionale rekrutimi Mbeshtetje per punesim (programe te nxitjes se punesimi) Kontakte ne vazhdim.

TRAJNIME

Po kërkoni për të permirsuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjese ne kurset tona te formimit profesional ne dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.