MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE

 

SHPALLJE PËR

PUNËSIMIN E MJEKËVE  NË QËNDRAT SHËNDETËSORE NË QARKUN DURRËS

 

 

         

 

 

 

 

Vende vakant për mjek familje/Specialist  në Rrethin Durrës

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall vendet vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm /Specialist në Qëndrat Shëndetësore të Qarkut Durrës, si më poshtë:

 

 Qarku Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Specialiteti
Durrës Durrës Nr.1 Mjek i përgjithshëm/familje
Durrës Durrës Nr.8 Mjek i përgjithshëm/familje
Durrës Shijak Shijak Mjek Obsteter-Gjinekolog
Durrës Shijak Shijak Mjek Endokrinolog
Durrës Shijak Shijak Mjek Imazherist
Durrës Shijak Shijak Mjek Kardiolog
Durrës Durrës Katund i Ri Mjek i përgjithshëm/familje
Durrës Durrës Gjepalaj Mjek i përgjithshëm/familje
Durrës Durrës Ishem Mjek i përgjithshëm/familje
Durrës Durrës Nr.6 Mjek i përgjithshëm/familje

 

Vende vakant për mjek familje/ mjek të përgjithshëm në Rrethin Krujë

 

 

 

Qarku Bashkia Qëndra Shëndetësore Mjek familje/ Mjek i Përgjithshëm
Durrës Krujë Krujë 1

 

Aplikimi është i hapur për të gjithë mjekët që janë në kërkim të një vendi pune dhe që kanë lejen e ushtrimit të profesionit. Kandidati mund të aplikojë për më shumë se një pozicion.

Dokumentacioni për aplikim

 

 

  • Jetëshkrimi i kandidatit (CV)
  • Diploma Universitare dhe lista e notave
  • Diploma e specializimit (nëse kanë)
  • Leja e ushtrimit të profesionit nga Urdhri i Mjekut
  • Dëshmi të gjuhës së huaj (nëse kanë)
  • Dëshmi/certifikata të kualifikimeve/ trajnimeve në fushën e shëndetësisë
  • Fotokopje e Librezës së Punës

 

Për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit, diploma e tyre duhet të jetë e njohur nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë.

Në rast se për një pozicion pune paraqitet një kandidat i vetem, kandidati thërritet në intervistë për të diskutuar mbi dokumentacionin e paraqitur dhe më pas ministria autorizon direkt drejtorin e qëndrës shëndetësore për lidhjen e kontratës së punës me kandidatin.

Në rast se për një pozicion pune paraqiten më shumë se një kandidat, atëhere do të organizohet një procedurë konkurimi me dosje.

Dokumentat do të dorëzohen në zyrën e Burimve Njerëzore pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale , Rruga e Kavajës nr. 1001 Tiranë

Afafi i pranimit: Dokumentet pranohen çdo ditë nga ora 12.00-14.00, deri më datë 18.10.2018.

 

 

 

 

 

 

 

Për vazhdimin e procedures kandidatët do të njoftohen me email.

Për çdo paqartësi mund të kontaktoni në numrin e telefonit 042376178.