Shërbimi Kombëtar i Punësimit, organizon veprimtarinë e tij nëpërmjet:

  • Drejtorisë së Përgjithshme të SHKP,
  • 36 Zyra Punësimi (12 Drejtori Rajonale te Shërbimit Kombëtar te Punësimit dhe 24 Zyra Vendore te Shërbimit Kombëtar te Punësimit),
  • 9 Drejtori Rajonale te Formimit Profesional Publik dhe 1 Qendër Lëvizëse për zonën Veri-Lindor.

Përputhur me misionin e saj, si dhe me rekomandimeve të projekteve të bashkëpunimit, struktura e brendshme organizative ka pësuar ndryshime të vazhdueshme.

Organi më i lartë vendim marrës i SHKP është Këshilli Administrativ Tripalësh (KAT), ndërsa organi më i lartë ekzekutiv është Drejtori i Përgjithshëm, që emërohet nga Kryeministri me propozim të Ministrit përgjegjëse për punësimin.

KAT përbëhet nga 13 anëtarë përfaqësues nga:

– Ministria përgjegjëse për punësimin;
– Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes;
– Ministria e Arsimit Rinisë dhe Sportit;
– Shërbimi Kombëtar i Punësimit;
– Instituti i Sigurimeve Shoqërore;
– Shërbimi Social Shtetëror;
– 3 anëtarë nga organizatat më të përfaqësuara të punëmarrësve në Këshillin Kombëtar të Punës;

– 3 anëtarë nga organizatat më të përfaqësuara të punëdhënësve.

STRUKTURA E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME E SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT
I. Këshilli Administrativ Tripalësh
II. Drejtor i Përgjithshëm

II.I  Sektori i Auditit

II.II Sektori i Financës

III. Zv/Drejtori i Përgjithshëm

III.I Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse/Zv. Drejtor i Përgjithshëm

Sektori i Burimeve Njerëzore

Punonjës protokoll

Sektori Juridik

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse

Mirëmbajtje

Specialist për investimet e prokurimet

Magazinier

Punonjës pastrimi

Drejtues automjeti

Drejtues automjeti

IV. Drejtoria e Informacionit të Tregut të Punës

Specialist për analizat e tregut te punës

Specialist për statistikat

Specialist për marrëdhëniet me publikun

 

V. Drejtoria e Shërbimeve të Punësimit & Migracionit

Specialist për shërbimet e punësimit

Specialist për shërbimet e punësimit

Specialist për shërbimet e punësimit

Specialist për migracionin

Specialist për migracionin

VI. Drejtoria e Programeve&Integrimit në Tregun e Punës

Specialist për programet e nxitjes së  punësimit

Specialist për programet e nxitjes së  punësimit

Specialist për vlerësimin e monitorimit

Specialist për pagesën e papunësisë

Specialist për pagesën e papunësisë

Specialist për praktikat profesionale


 

PUNËKËRKUES

Informacione dhe keshillim Udhezime per punesim Pjesemarrje ne nje trajnim Sherbime te tjera ndermjetesimi.


PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve te lira Sherbime profesionale rekrutimi Mbeshtetje per punesim (programe te nxitjes se punesimi) Kontakte ne vazhdim.

TRAJNIME

Po kërkoni për të permirsuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjese ne kurset tona te formimit profesional ne dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.