NëzbatimtëLigjit nr. 152/2013 “Përnëpunësin civil”, i ndryshuarneni 18 si dhe V.K.M nr 108 date 26.02.2014”Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin Civil”,Njesia e Menaxhimi t te Burimeve Njerezore, vendos miratimin e Planit Vjetor te Pranimit ne Sherbimin Civil per vitin 2016.

1.Numri i Pergjithshem i pozicioneve te punes vakante te hapura per konkurim ne Sherbimin civil nepermjet procedurave te pranimit, levizjes paralele dhe ngritjes ne detyre ne total eshte 24 punonjes.          

2.Numri i vendeve vakante per cdo kategori dhe klase si me poshte vijon:

kategori e mesmedrejtuese  6 (Gjashtë )pozicione – Kategoria II-b

kategori e uletdrejtuese   1(Një) pozicion Kategoria- III-b

kategoriekzekutive  17( Shtatëmbëdhjetë) pozicione Kategoria- IV-a