Buxheti dhe prokurime

 

Në zbatim të Ligjit nr.109 datë 30.11.2017 “Për Buxhetin e vitit 2018”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” dhe shkresës të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.19659/5 datë 31.01.2018, buxheti i akorduar për Shërbimin Kombëtar të Punësimit për vitin 2019 është 1.712.100 mijë lekë. Buxheti i akorduar i parë sipas programeve dhe institucioneve tona të varësisë është si më poshtë:

Në ‘000 lekë

1Pagesë Papunësie500,000
2Nxitje Punësimi  490,000
3Formimi Profesional  308,908
4Administrata Qëndrore e  SHKP 85,000
5Drejtoritë Rajonale dhe Vendore të Punësimit 274,792
6Investime 53,400
                                                             Totali1,712,100

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË