Në zbatim të Ligjit nr.109 datë 30.11.2017 “Për Buxhetin e vitit 2018”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr.2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” dhe shkresës të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.19659/5 datë 31.01.2018, buxheti i akorduar për Shërbimin Kombëtar të Punësimit për vitin 2019 është 1.712.100 mijë lekë. Buxheti i akorduar i parë sipas programeve dhe institucioneve tona të varësisë është si më poshtë:

Në ‘000 lekë

1 Pagesë Papunësie 500,000
2 Nxitje Punësimi   490,000
3 Formimi Profesional   308,908
4 Administrata Qëndrore e  SHKP  85,000
5 Drejtoritë Rajonale dhe Vendore të Punësimit  274,792
6 Investime  53,400
                                                            Totali 1,712,100