Punëkërkues eshte çdo person i papunë, i disponushem per punesim, i cili paraqitet periodikisht në zyrën perkatese te punesimit, perfshire edhe personat, te cilet jane ne marrëdhënie pune ose te vetepunesuar, por qe kërkojne nje punë të re.

Shërbimet që sigurohen per punekerkuesit jane:

  • Informacion dhe këshillim
  • Udhëzime për punësim, vlerësim të nevojave, zhvillim të karrierës/profesionit/Plan Aksioni për Punësim.
  • Pjesëmarrje në një trajnim dhe ndërhyrje të tjera në tregun e punës.
  • Shërbime të tjera ndërmjetësimi.

Sistemi online ju jep mundesinë punëkërkuesve që të krijojnë në mënyrë të pavarur:

  • Një llogari në sistem.
  • Të kerkoje per vende te lira pune.
  • Të plotësojnë një CV në sistem sipas formatit online (model i ngjashëm me BE-në).

Për të pasur akses në këto shërbime mund të klikoni tek www.puna.gov.al


Untitled Document

PUNËKËRKUES

Informacione dhe keshillim Udhezime per punesim Pjesemarrje ne nje trajnim Sherbime te tjera ndermjetesimi.


PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve te lira Sherbime profesionale rekrutimi Mbeshtetje per punesim (programe te nxitjes se punesimi) Kontakte ne vazhdim.

TRAJNIME

Po kërkoni për të permirsuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjese ne kurset tona te formimit profesional ne dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.